Všeobecné obchodné podmienky

    1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi poskytovateľom, ktorým je MMM s.r.o. , so sídlom Lidická 17 , 821 04 Bratislava , IČO: 47 995 459 ,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 , Oddiel: Sro , Vložka č. 101784/B (ďalej len "poskytovateľ") a záujemcom, ktorej predmetom je objednanie a zaplatenie služieb poskytovateľa na internetovej stránke poskytovateľa, ktoré neskôr poskytovateľ poskytne záujemcovi vo svojej prevádzke.

Kontaktné údaje poskytovateľa:

MMM s.r.o., so sídlom Lidická 17,  821 04 Bratislava , IČO: 47 995 459  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č. 101784/B

DIČ: 20 24 17 03 13

IČ DPH: SK 20 24 17 03 13

Prevádzka: Gymforskills  

Adresa prevádzky: Marie Curie-Sklodowskej 1/A ,851 01 Petržalka ,Bratislava  

Telefón: +421 948 006 243

Email: info@hokejovetreningy.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170  

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

   1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia zmluvy o poskytovaní služieb sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V prípade, že poskytovateľ a záujemca uzatvoria písomnú zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia zmluvy o poskytovaní služieb uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na odstúpenie od zmluvy, záručnej doby a pod.)

   1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej záujemca nadobúda  služba alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom zmluvy o poskytovaní služieb, ak je  služba dodávaný alebo služba poskytovaná poskytovateľom alebo treťou osobou na základe ich dohody.  

   1.3. Zobrazená cena za službu za  služba na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje poskytovateľ zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a nezahŕňa cenu za prepravu  služby alebo iné voliteľné služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob alebo obsadenia termínov, pokiaľ pri konkrétnej službe nie je uvedené inak.

   1.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu služby uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje poskytovateľ. Zmena ceny  služby sa nevzťahuje na cenu za službu a zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu  služby.

   1.5. V prípade, že poskytovateľ nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev alebo v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, môže si záujemca uplatniť svoje právo voči poskytovateľovi prostredníctvom príslušného súdu.

 

   2. Spôsob uzatvárania zmluvy o poskytovaní služieb

   2.1.  Návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb zasiela záujemca poskytovateľovi vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke poskytovateľa, ktorým zaslal návrh na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb, predmetom ktorej je odplatné poskytnutie vybranej služby označenej záujemcom za cenu  a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

   2.2. Následne po odoslaní objednávky obdrží záujemca na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému poskytovateľa (ďalej len „akceptácia objednávky“). Na e-mailovú adresu záujemcu môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

   2.3. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že poskytovateľovi bola doručená objednávka a je akceptovaním návrhu na uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb.

   2.4. Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii  služby, ktorej poskytovanie je predmetom zmluvy o poskytovaní služieb, ďalej údaje o cene služby a/alebo iných doplnkových služieb, údaj o  dodacej lehote služby, názov a údaje o mieste, kde má byť  služba poskytnutá, údaje o poskytovateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.  

   2.5. Zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe záujemcovi.

   2.6. Poskytovateľ jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky záujemcu o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

   a) o hlavných vlastnostiach  alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a  služby alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa,  

   b) o obchodnom mene a sídle poskytovateľa informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   c) o telefónnom čísle poskytovateľa a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt záujemcu s poskytovateľom, najmä adresu jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich má informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   d) o adrese poskytovateľa, na ktorej môže záujemca uplatniť reklamáciu  služby alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   e) o celkovej cene služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu  služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že záujemca ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa,  

   f) o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov záujemcu informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   g) o informácii o práve záujemcu odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   h) o poskytnutí formuláru na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa; poskytovateľ zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa

   i) o informácii, že ak záujemca odstúpi od zmluvy o poskytovaní služieb, bude povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy podľa § 10 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji  služby alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), ak záujemca odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil poskytovateľovi výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   j) o okolnostiach, za ktorých záujemca stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   k) o poučení o zodpovednosti poskytovateľa za vady služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   l) o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo poskytovateľom podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo poskytovateľ poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných záujemcovi po predaji  služby alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   m) o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa poskytovateľ zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže záujemca s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa,  

   n) o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   o) o minimálnej dĺžke trvania záväzkov záujemcu vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služieb, ak zo zmluvy o poskytovaní služieb vyplýva pre záujemcu takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   p) o povinnosti záujemcu zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť poskytovateľa a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy o poskytovaní služieb vyplýva pre záujemcu takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   q) o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   r) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých poskytovateľ vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   s) o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa poskytovateľ zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   t) o úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   u) o tom, že zmluva o poskytovaní služieb bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je záujemcovi dostupná po tom, ako si ju záujemca písomne vyžiada informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa,

   v) o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa.

   2.7. Ak poskytovateľ nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 2.6. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie  služby podľa bodu 2.6. písm. i) týchto obchodných a reklamačných podmienok, záujemca nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.  

 

   3. Práva a povinnosti poskytovateľa

   3.1. Poskytovateľ je povinný:

   a) dodať na základe objednávky potvrdenej akceptáciou záujemcovi službu v dohodnutom množstve, kvalite a lehote,

   b) zabezpečiť, aby dodaná  služba spĺňala platné právne predpisy SR,

   c) bezodkladne po uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb, najneskôr však spolu s dodaním služby poskytnúť záujemcovi potvrdenie o uzavretí zmluvy o poskytovaní služieb na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 2.6. týchto obchodných a reklamačných podmienok vrátane formulára na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb.

   d) odovzdať záujemcovi najneskôr spolu s  službou v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na užívanie  služby a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (napr. daňový doklad).

   3.2. Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie cena za službu od záujemcu za dodanú službu.

   3.3. Ak z dôvodu vypredania termínov alebo nedostupnosti  služby nie je schopný poskytovateľ dodať službu záujemcovi v lehote dohodnutej v zmluve o poskytovaní služieb alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú cenu za službu, je poskytovateľ povinný ponúknuť záujemcovi náhradné plnenie alebo možnosť pre záujemcu odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb (stornovať objednávku). Odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb alebo stornovať objednávku môže záujemca doručením e-mailu. V prípade, ak záujemca už uhradil cenu za službu alebo jej časť, vráti poskytovateľ už uhradenú cenu za službu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od zmluvy o poskytovaní služieb resp. stornovania objednávky záujemcovi na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak záujemca v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané poskytovateľom ani neodstúpi od zmluvy o poskytovaní služieb, je poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb a v prípade, ak záujemca už uhradil cenu za službu alebo jej časť, poskytovateľ je povinný vrátiť už uhradenú cenu za službu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb záujemcovi.

 

   4. Práva a povinnosti záujemcu

   4.1. Záujemca bol poskytovateľom oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.  

   4.2. Záujemca je povinný:

   a) prevziať objednanú a dodanú  služba,

   b) zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu za službu v dohodnutej lehote splatnosti,

   c) potvrdiť v dodacom liste prevzatie služby svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

   4.3. Záujemca má právo na dodanie služby v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.  

 

   5. Dodacie a platobné podmienky

   5.1. Obvyklá dostupnosť  služby s termínom jej poskytnutia je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu.  

   5.2. Ak sa poskytovateľ a záujemca v zmluve o poskytovaní služieb nedohodli inak, poskytovateľ je povinný dodať vec záujemcovi v termíne uvedenom v akceptácii objednávky. Ak poskytovateľ nesplnil svoj záväzok dodať službu v lehote podľa prvej vety, záujemca ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak poskytovateľ nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, záujemca je oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

   5.3. Poskytovateľ je oprávnený vyzvať záujemcu na prevzatie  služby aj v čase pred dohodnutou lehotou na dodanie služby dohodnutej v zmluve o poskytovaní služieb.  

   5.4. Zobrazenie charakteru služby na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje poskytovateľ je len ilustračné.

   5.5. Záujemca je povinný prevziať  službu v mieste, ktoré je poskytovateľom alebo jeho zástupcom, povereným poskytnúť  službu a záujemcom dohodnuté v zmluve o poskytovaní služieb alebo iným spôsobom v čase pred poskytnutím  služby (ďalej len „Miesto“). Záujemca je povinný využiť  službu v časovom rozsahu, ktoré je poskytovateľom alebo jeho zástupcom, povereným poskytnúť  službu a záujemcom dohodnuté v zmluve o poskytovaní služieb alebo iným spôsobom v čase pred poskytovaním  služby (ďalej len „Časový rozsah“).

   5.6. V prípade, ak poskytovateľ je pripravený poskytnúť službu záujemcovi na Mieste a v Časovom rozsahu, záujemca je povinný využiť  službu osobne alebo zabezpečiť, aby  službu využila osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na poskytnutie  služby a podpísať protokol o zaplatení ceny za službu a o poskytnutí služby. Tretia osoba splnomocnená na využitie  služby je povinná predložiť poskytovateľovi kópiu akceptácie objednávky. Služba sa považuje za dodanú a využitú okamihom poskytnutia služby záujemcovi. Poskytnutie služby záujemcovi sa rozumie poskytnutie  služby na Mieste, jej využitie záujemcom alebo treťou osobou splnomocnenou záujemcom a podpísaním protokolu o zaplatení ceny za službu a poskytnutí služby záujemcovi alebo tretej osobe splnomocnenej záujemcom.

   5.7. Ak bude potrebné dodanie služby opakovať z dôvodu neprítomnosti záujemcu na Mieste a v Časovom rozsahu alebo v prípade, ak záujemca bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb nevyužije službu po márnom uplynutí Časového rozsahu, vzniká poskytovateľovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na poskytnutie  služby na Mieste a v Časovom rozsahu.

   5.8. Zmluva o poskytovaní služieb je uzavretá s rozväzovacou podmienkou s tým, že ak záujemca neuhradí poskytovateľovi dohodnutú cenu za službu v zmysle bodu 4.2 týchto obchodných podmienok v lehote 15 dní od výzvy poskytovateľa na prevzatie služby, zmluva sa od začiatku ruší, zmluvné strany si vrátia alebo nahradia všetky prijaté plnenia a poskytovateľ nadobúda právo voľne disponovať s termínom objednanej  služby.  

   5.9. Záujemca je oprávnený skontrolovať, či služba bola poskytnutá riadne a v úplnosti v prítomnosti zástupcu poskytovateľa. V prípade zistenia existencie vady služby je zástupca poskytovateľa povinný umožniť záujemcovi vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady služby, ktorého správnosť potvrdí zástupca poskytovateľa. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného poskytovateľovi môže následne záujemca odmietnuť akceptovať dodanie služby s vadou alebo potvrdiť poskytnutie služby s vadou a následne v zmysle čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád  služby u poskytovateľa alebo určenej osoby.  

   5.10. Záujemca je oprávnený v prípade neposkytnutia služby poskytovateľom v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb a poskytovateľ je povinný vrátiť záujemcovi už zaplatenú časť ceny za službu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb bezhotovostným prevodom na bankový účet záujemcu určený záujemcom.  

 

   6. Cena za službu

   6.1. Cena za službu za  služba dohodnutá v zmluve o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a záujemcom je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len "cena za službu"). Ak je cena za službu uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identickú službu uvedenú v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky záujemcom, poskytovateľ doručí záujemcovi elektronickú správu s informáciou o ponuke novej ceny za službu v inej výške, ktorá sa považuje za návrh poskytovateľa na uzavretie novej zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý musí záujemca výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služieb.

   6.2. Záujemca je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu za službu v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom využití služby alebo prostredníctvom platobnej brány v čase pred poskytnutím  služby.

   6.3. V prípade, ak záujemca zaplatí poskytovateľovi cenu za službu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá cena za službu pripísaná na účet poskytovateľa.  

   6.4. Záujemca je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu za službu za dohodnutú službu v lehote podľa zmluvy o poskytovaní služieb, najneskôr však pri využití  služby.  

   6.5. V prípade, ak záujemca nezaplatí poskytovateľovi celú cenu za službu do momentu využitia služby na Mieste a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení ceny za službu v splátkach, poskytovateľ je oprávnený odoprieť poskytnutie služby záujemcovi.

   6.6. Poskytovateľ poučuje záujemcu, že v prípade, ak poskytovateľ má začať poskytovať službu pre záujemcu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb alebo ak záujemca o poskytovanie služby pred uplynutím takej lehoty požiada, udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty určenej na odstúpenie stráca záujemca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb.

 

   7. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

   7.1. Ak ide o vadu služby, ktorú možno odstrániť, má záujemca právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

   7.2. Záujemca môže namiesto odstránenia vady požadovať poskytnutie rovnakej služby, alebo ak sa vada týka len súčasti  služby, poskytnutie rovnakej súčasti, ak tým poskytovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu služby alebo závažnosť vady.

   7.3. Poskytovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady poskytnúť namiesto vadnej služby bezvadnú službu, ak to záujemcovi nespôsobí závažné ťažkosti.

   7.4. Ak ide o vadu služby, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa  služba mohol riadne využiť ako služba bez vady, má záujemca právo na poskytnutie rovnakej služby alebo má právo od zmluvy o poskytovaní služieb odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú záujemcovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však záujemca nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád  službu riadne užívať.

   7.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má záujemca právo na primeranú zľavu z ceny služby.

   7.6. Poskytovateľ poučil záujemcu o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod 7.1. až 7.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod 7.4. až 7.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa a záujemca mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.  

   7.7. Poskytovateľ zodpovedá za vady služby v zmysle platných predpisov SR a záujemca je povinný reklamáciu uplatniť u poskytovateľa alebo u určenej osoby. Informácie o určených osobách poskytne poskytovateľ záujemcovi na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.  

   7.8. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok poskytovateľa, teda čl. 7 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Záujemca bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie  služby vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa a záujemca mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.  

   7.9. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na službu zakúpený záujemcom od poskytovateľa vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu poskytovateľa.  

   7.10. Záujemca má právo uplatniť si počas poskytovania služby u poskytovateľa zodpovednosť za vady služby zakúpeného u poskytovateľa, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo poskytovateľ.  

   7.11. Ak  služba vykazuje vady, záujemca má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni poskytovateľa v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí poskytovateľovi prejav vôle záujemcu uplatniť si svoje právo podľa bodov 7.1. až 7.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu poskytovateľa. Záujemca je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady služby; záujemca zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.  

   7.12. Reklamačné konanie týkajúce sa  služby začína dňom doručenia Oznámenia o uplatnení reklamácie poskytovateľovi.

   7.13. Poskytovateľ alebo určená osoba vydá záujemcovi potvrdenie o uplatnení reklamácie služby vo vhodnej forme zvolenej poskytovateľom, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady služby a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 7.1. až 7.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 7.4. až 7.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, poskytovateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť záujemcovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak záujemca má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.  

   7.14. Záujemca je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť poskytovateľovi. Na základe rozhodnutia záujemcu, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je poskytovateľ alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu  služby najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie poskytovateľ alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie novej služby.  

   7.15. Záruka sa nevzťahuje na vady na ktoré bol záujemca v dobe uzatvárania zmluvy poskytovateľom upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená, musel vedieť.

   7.16. Poskytovateľ si vyhradzuje právo nahradiť vadnú službu za iný bezvadnou službou s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to záujemcovi nespôsobí závažné ťažkosti.  

   7.17. Poskytovateľ nezodpovedá za vady služby:  

   a) ak záujemca neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti poskytovateľa za vadu služby do konca záručnej doby služby,

   b) ak je vadou služby vada spôsobená záujemcom,

   c) ak vada služby vznikla využívaním služby v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu  poskytovania služby,

   d) ak vada služby vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti záujemcom pri využívaní služby,

   e) ak vada služby vznikla nadmerným zaťažovaním, alebo využívaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého využívania služby,

   f) ak vada  služby vznikla neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

   g) ak vada  služby vznikla náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

   h) ak vada  služby vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

   i) ak vada  služby vznikla zásahom do využívania služby k tomu neoprávnenej osoby.

 

Ak ide o zjavnú vadu, ktorú záujemca mohol zistiť kontrolou pri začiatku využívania služby a ktorú neoznámil zástupcovi poskytovateľovi v súlade s bodom 5.9 týchto reklamačných a obchodných podmienok, neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak záujemca preukáže, že reklamované vady mala služba už v čase začiatku jej poskytovania záujemcovi.

   7.18. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

   a) písomnou výzvou na prevzatie poskytovateľom určeného plnenia,

   b) odôvodneným zamietnutím reklamácie služby.

   7.19. Poskytovateľ je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie záujemcovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby.

   7.20. O výsledku vybavenia reklamácie bude poskytovateľ informovať záujemcu bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

   7.21. Vadu služby musí záujemca uplatniť u poskytovateľa bez zbytočného odkladu.  

   7.22. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú záujemca nemohol využívať  službu z dôvodu záručného posudzovania oprávnenosti reklamácie služby.  

   7.23. V prípade výmeny služby za novú dostane záujemca doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene  služby, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe zmluvy o poskytovaní služieb a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny služby za novú začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového  služby, ale iba na nový  služba.  

   7.24. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia záujemcu podľa bodu 7.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok nasledujúcim spôsobom:  

   a) poskytovateľ zabezpečí odstránenie vady, alebo

   b) poskytovateľ vadnú službu vymení za rovnakú službu.

   7.25. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a záujemca neurčí bezodkladne podľa bodu 7.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, poskytovateľ reklamáciu vybaví odstránením vady.

   7.26. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohla byť služba riadne využitá ako bez vady, poskytovateľ vybaví v závislosti od rozhodnutia záujemcu podľa bodu 7.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:  

   a) výmenou  služby za inú službu rovnakých alebo lepších parametrov a charakteristiky, alebo

   b) v prípade, že nemôže poskytovateľ vykonať výmenu služby za inú, vybaví reklamáciu vrátením ceny za službu.

   7.27. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť  služba riadne užívaný ako bez vady a záujemca bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, poskytovateľ reklamáciu vybaví výmenou  služby za iný funkčný  služba rovnakých alebo lepších technických parametrov.

   7.28. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie  služby podľa bodu 7.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.  

   7.29. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.  

   7.30. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.  

   7.31. Oprávnenie záujemcu na uplatnenie reklamácie vady služby je po tom, ako využil svoje právo a požiadal poskytovateľa o odstránenie vady služby podľa bodu 7.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.  

   7.32. Ustanovenia čl. 7 týchto reklamačných a obchodných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

   8. Osobné údaje a ich ochrana

   8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že záujemca je na účely riadneho vybavenia objednávky a poskytnutia služby v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť poskytovateľovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.  

   8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že záujemca je na účely riadneho vybavenia objednávky a poskytnutia služby v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť poskytovateľovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.  

   8.3. Záujemca, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti, ktorá obsahuje jeho osobný profil.

   8.4. Poskytovateľ týmto oznamuje záujemcovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), Poskytovateľ ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania zmluvy o poskytovaní služieb spracúvať osobné údaje záujemcu bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov záujemcu bude vykonávané poskytovateľom v rámci predzmluvných vzťahov s záujemcom a spracúvanie osobných údajov záujemcu je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy o poskytovaní služieb, v ktorej vystupuje záujemca ako jedna zo zmluvných strán.

   8.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže poskytovateľ po doručení objednaného tovaru, resp. služby záujemcovi, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje záujemcu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu záujemcu informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

   8.6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi záujemcu zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.  

   8.7. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje záujemcu získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.  

   8.8. Poskytovateľ vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu záujemcu, resp. vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na  účel plnenia zmluvy o poskytovaní služieb.

   8.9. Záujemca bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že Poskytovateľ mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

   a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť poskytovateľa,

   b) kontaktné údaje poskytovateľa, resp. zodpovednej osoby poskytovateľa,

   c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a záujemcom a právny základ spracúvania osobných údajov,

   d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je záujemca povinný poskytnúť,

   e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý poskytovateľ sleduje, je priamy marketing,

   f) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí záujemcovi objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii objednávky, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,

   g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

   8.10. Poskytovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.  

   8.11. Poskytovateľ v súlade s Nariadením poskytuje záujemcovi, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

   a) totožnosť a kontaktné údaje poskytovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu poskytovateľa,

   b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,

   c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,

   d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje poskytovateľ alebo tretia strana,

   e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,

   f) v relevantnom prípade informáciu o tom, že poskytovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,

   g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

   h) informácie o existencii práva požadovať od poskytovateľa prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,

   i) ak je spracúvanie založené na čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas záujemcu), existenciu práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním

   j) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

   k) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je záujemca povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,

   l) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Záujemca má právo získať od poskytovateľa kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré záujemca požiada môže poskytovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

   8.12. Ak záujemca uplatní svoje právo podľa bodu 8.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 8.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

   8.13. Záujemca má právo u poskytovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak záujemca namietne takéto spracúvanie, poskytovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého záujemcu sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

   8.14. Záujemca pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak záujemca nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

   8.15. Poskytovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť záujemcovi všetky informácie uvedené v bode 8.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Poskytovateľ poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s záujemcom dohodne.  

   8.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti záujemcu, poskytne poskytovateľ záujemcovi bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.  

   8.17. Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

   8.18. Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies, alebo súbory „relácie“: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.

   8.19. Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú záujemcu, ale osobné informácie, ktoré ukladá poskytovateľ, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.

   8.20. Poskytovateľ cookies používa na nasledujúce účely:

   8.21. overovanie – súbory cookies poskytovateľ používa na identifikáciu záujemcu pri návšteve webových stránok poskytovateľa a počas navigácie na jeho webových stránkach;

   8.22. analýza – poskytovateľ používam súbory cookies, ktoré mu pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť jeho webových stránok a služieb;

   8.23. súhlas cookies – súbory cookies poskytovateľ používa na ukladanie preferencií záujemcu k používaniu súborov cookies pri prehľadání webovej stránky.

   8.24. Poskytovatelia služieb pre poskytovateľa používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené v elektronickom zariadení záujemcu pri návšteve webových stránok poskytovateľa.

   8.25. Na analýzu používania jeho webových stránok poskytovateľ používa službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa webových stránok poskytovateľa sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní jeho webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

   8.26. Väčšina prehliadačov umožňuje záujemcovi odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Záujemca môže získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom odkazov na jednotlivých prehliadačoch.

   8.27. Ak záujemca zablokuje cookies, nebude môcť používať všetky funkcie webových stránok poskytovateľa.

   8.28. Poskytovateľ oznamuje týmto záujemcovi, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov záujemcu predpokladá, že osobné údaje záujemcu budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

(upraviť podľa reálnych podmienok a doplniť všetky spoločnosti, ktorým poskytovateľ ďalej poskytuje osobné údaje záujemcu, ak také nie sú, tak tento bod vymazať)

 

   9. Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb

   9.1. Ak poskytovateľ nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zmluvy o poskytovaní služieb z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti  služby, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ služby dohodnutej v zmluve o poskytovaní služieb prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností poskytovateľa vyplývajúcich zo zmluvy o poskytovaní služieb alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať službu zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, poskytovateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať záujemcu a zároveň je povinný ponúknuť záujemcovi náhradné plnenie alebo možnosť pre záujemcu odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb (stornovať objednávku). V prípade, ak záujemca odstúpi od zmluvy o poskytovaní služieb z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je poskytovateľ povinný vrátiť záujemcovi už zaplatenú zálohu za službu dohodnutý v zmluve o poskytovaní služieb v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený záujemcom.  

   9.2. Záujemca je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak poskytovateľ včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a služba ešte nebola poskytnutá.

   9.3. Poskytovateľ z dôvodu právnej istoty poučuje záujemcu, že záujemca má právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku iba v prípade, že služba ešte nebola poskytnutá.

   9.4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.

   9.5. Odstúpenie od zmluvy musí záujemca urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané poskytovateľovi najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

   9.6. Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu záujemcu, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu služby, spôsob, akým má poskytovateľ vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu záujemcu.  

   9.7. Ak záujemca odstúpi od zmluvy o poskytovaní služieb, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s zmluvou o poskytovaní služieb, od ktorej záujemca odstúpil. Od záujemcu nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.  

   9.8. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť záujemcovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy o poskytovaní služieb alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

   9.9. Poskytovateľ je povinný vrátiť záujemcovi cenu za službu rovnakým spôsobom, aký použil záujemca pri svojej platbe, pokiaľ sa so záujemcom nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby záujemcovi v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.  

   9.10. V prípade, že záujemca odstúpi od zmluvy týkajúcej sa služby, ktorá už bola sčasti využitá, zaväzuje sa záujemca uhradiť poskytovateľovi:

       a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota  služby a ktorú už záujemca spotreboval,

       b) náklady, ktoré vznikli poskytovateľovi v súvislosti s poskytnutím služby alebo jej časti.

Záujemca je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť poskytovateľovi náhrady najviac vo výške rozdielu medzi cenou za službu a hodnotou  služby v čase odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb.

   9.11. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku záujemca nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

   • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom záujemcu a záujemca vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,  

   • poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

   9.12. Ustanovenia čl. 9týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 

   10. Záverečné ustanovenia

   10.1. V prípade, ak je zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.  

   10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.  

   10.3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.  

   10.4. Pokiaľ záujemca nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

   10.5. Záujemca môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   10.6. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči záujemcovi uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb.  

   10.7. Záujemca bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.  

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Komu:

MMM s.r.o., so sídlom Lidická 17,  821 04 Bratislava , IČO: 47 995 459    

Prevádzka: Gymforskills , Adresa prevádzky: Marie Curie-Sklodowskej 1/A ,851 01 Petržalka ,Bratislava  

Telefón: +421 948 006 243 , Email: info@hokejovetreningy.sk

 

 

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy o poskytovaní služieb o poskytnutí tejto služby (*):  ..............

 

Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............  

 

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................

 

Dátum ..................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

 

Príloha č. 2

Poučenie o uplatnení práva záujemcu na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb  

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy o poskytovaní služieb bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.  

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy o poskytovaní služieb jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese MMM s.r.o., so sídlom Lidická 17,  821 04 Bratislava , IČO: 47 995 459    

Prevádzka: Gymforskills , Adresa prevádzky: Marie Curie-Sklodowskej 1/A ,851 01 Petržalka ,Bratislava  

Telefón: +421 948 006 243 Email: info@hokejovetreningy.sk .  

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy o poskytova