Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že záujemca je na účely riadneho vybavenia objednávky a poskytnutia služby v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť poskytovateľovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že záujemca je na účely riadneho vybavenia objednávky a poskytnutia služby v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť poskytovateľovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu. 
 3. Záujemca, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti, ktorá obsahuje jeho osobný profil.
 4. Poskytovateľ týmto oznamuje záujemcovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), Poskytovateľ ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania zmluvy o poskytovaní služieb spracúvať osobné údaje záujemcu bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov záujemcu bude vykonávané poskytovateľom v rámci predzmluvných vzťahov s záujemcom a spracúvanie osobných údajov záujemcu je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy o poskytovaní služieb, v ktorej vystupuje záujemca ako jedna zo zmluvných strán.
 5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže poskytovateľ po doručení objednaného tovaru, resp. služby záujemcovi, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje záujemcu aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu záujemcu informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
 6. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi záujemcu zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismiSR. 
 7. Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje záujemcu získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
 8. Poskytovateľ vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje vždy osobitne na základe súhlasu záujemcu, resp. vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia zmluvy o poskytovaní služieb.
 9. Záujemca bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že Poskytovateľ mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
 10. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť poskytovateľa,
 11. kontaktné údaje poskytovateľa, resp. zodpovednej osoby poskytovateľa,
 12. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb medzi poskytovateľom a záujemcom a právny základ spracúvania osobných údajov,
 13. že požadované osobné údaje na účely uzavretia zmluvy o poskytovaní služieb a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je záujemca povinný poskytnúť,
 14. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý poskytovateľ sleduje, je priamy marketing,
 15. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí záujemcovi objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii objednávky, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
 16. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
 17. Poskytovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 
 18. Poskytovateľ v súlade s Nariadením poskytuje záujemcovi, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
 19. totožnosť a kontaktné údaje poskytovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu poskytovateľa,
 20. kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
 21. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
 22. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje poskytovateľ alebo tretia strana,
 23. okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 24. v relevantnom prípade informáciu o tom, že poskytovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 25. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
 26. informácie o existencii práva požadovať od poskytovateľa prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
 27. ak je spracúvanie založené na čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia (súhlas záujemcu), existenciu práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním
 28. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 29. informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je záujemca povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 30. existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Záujemca má právo získať od poskytovateľa kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré záujemca požiada môže poskytovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

 1. Ak záujemca uplatní svoje právo podľa bodu 8.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 8.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
 2. Záujemca má právo u poskytovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak záujemca namietne takéto spracúvanie, poskytovateľ ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého záujemcu sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
 3. Záujemca pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak záujemca nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 4. Poskytovateľ prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť záujemcovi všetky informácie uvedené v bode 8.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Poskytovateľ poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s záujemcom dohodne.
 5. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti záujemcu, poskytne poskytovateľ záujemcovi bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. 
 6. Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.
 7. Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies, alebo súbory „relácie“: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.
 8. Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú záujemcu, ale osobné informácie, ktoré ukladá poskytovateľ, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.
 9. Poskytovateľ cookies používa na nasledujúce účely:
 10. overovanie – súbory cookies poskytovateľ používa na identifikáciu záujemcu pri návšteve webových stránok poskytovateľa a počas navigácie na jeho webových stránkach;
 11. analýza – poskytovateľ používam súbory cookies, ktoré mu pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť jeho webových stránok a služieb;
 12. súhlas cookies – súbory cookies poskytovateľ používa na ukladanie preferencií záujemcu k používaniu súborov cookies pri prehľadání webovej stránky.
 13. Poskytovatelia služieb pre poskytovateľa používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené v elektronickom zariadení záujemcu pri návšteve webových stránok poskytovateľa.
 14. Na analýzu používania jeho webových stránok poskytovateľ používa službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Zhromaždené informácie týkajúce sa webových stránok poskytovateľa sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní jeho webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk
 15. Väčšina prehliadačov umožňuje záujemcovi odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Záujemca môže získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom odkazov na jednotlivých prehliadačoch.

Ak záujemca zablokuje cookies, nebude môcť používať všetky funkcie webových stránok poskytovateľa.